งานธุรการด้านประชาสัมพันธ์ (PR Administrator )

+ วุฒิปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดเพศ

+ มีไหวพริบ พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

+ รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

+ มีความสามารถในการจัดระเบียบงานและเอกสาร ละเอียด รอบคอบ

+ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันต่าง ๆ ได้ดี

+ พิมพ์งานคล่อง ใช้เครื่องมือสำนักงานได้ดี สามารถใช้อินเทอร์เน็ต และทำงานออนไลน์ได้ว่องไว

+ มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีความตรงต่อเวลาสูง

+ ระดับความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

+ ใช้โปรแกรม Word, Excel, Power Point ได้ดี หากใช้โปรแกรมด้านงานออกแบบ กราฟฟิก หรือตกแต่งภาพ เช่น Illustrator, Photoshop, InDesign ได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Responsibility
> จัดเก็บข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสาร และ ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ ให้เป็นระเบียบ เรียกใช้งานได้ถูกต้องรวดเร็ว

> จัดเตรียมเอกสารและสิ่งของที่ต้องใช้ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุกประเภท เช่น งานแถลงข่าว การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

> อำนวยความสะดวกในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุกประเภท เช่น ร่วมงานแถลงข่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สื่อมวลชนและลูกค้า ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

> รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงาน ในรูปแบบต่าง ๆ

> ประสานงานกับสื่อมวลชนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

> ประสานงานกับลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

> สนับสนุนการทำงานต่าง ๆ ของทีม ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การค้นหาข้อมูล ฯลฯ

งานธุรการด้านประชาสัมพันธ์ (PR Administrator )